پشتیبانی

سرویس VPN کریو جهت استفاده در ویندوز ، لینوکس و مک(کانشکن مورد نیاز در قسمت دانلود کانشن موجود هست)

یک ماهه

مناسب کامپیوتر 5000 تومان خرید آنلاین

دو ماهه

مناسب کامپیوتر 8000 تومان خرید آنلاین

سه ماهه

مناسب کامپیوتر 10000 تومان خرید آنلاین

شش ماهه

مناسب کامپیوتر 17000 تومان خرید آنلاین

یکــــساله

مناسب کامپیوتر 28000 تومان خرید آنلاین
مشخصات سرویس : تک کاربره - سازگار با ویندوز و لینوکس - دسترسی به کلیه سایت ها و اپلیکیشن ها - بدون محدودیت حجمی - پشتیبانی 24 ساعته

سرویس شش گانه سوپرتونل ویژه ویندوز (FTEP‌‌‌‌roxy, OBFSP‌‌‌‌roxy, S‌uper Tunnel, SSL, Pm9 , HTTPS P‌‌‌‌roxy)

یک ماهه

مناسب کامپیوتر ویندوزی 5500 تومان خرید آنلاین

دو ماهه

مناسب کامپیوتر ویندوزی 9000 تومان خرید آنلاین

سه ماهه

مناسب کامپیوتر ویندوزی 12000 تومان خرید آنلاین

شش ماهه

مناسب کامپیوتر ویندوزی 20000 تومان خرید آنلاین

یکــــساله

مناسب کامپیوتر ویندوزی 32000 تومان خرید آنلاین
مشخصات سرویس : تک کاربره - سازگار با ویندوز و لینوکس - دسترسی به کلیه سایت ها و اپلیکیشن ها - بدون محدویت حجمی - پشتیبانی 24 ساعته

VPN به همراه ساکس(SOCKS 5, P‌‌‌PTP/L2TP, OPEN V‌‌‌‌PN , Cisco VPN)ویژه استفاده در Android ، IOS ,Windows و نیز فعال سازی تضمینی تلگرام

یک ماهه

مناسب انواع گوشی ، تبلت و کامپیوتر 7000 تومان خرید آنلاین

دو ماهه

مناسب انواع گوشی ، تبلت و کامپیوتر 11000 تومان خرید آنلاین

سه ماهه

مناسب انواع گوشی ، تبلت و کامپیوتر 15000 تومان خرید آنلاین

شش ماهه

مناسب انواع گوشی ، تبلت و کامپیوتر 24000 تومان خرید آنلاین

یکــــساله

مناسب انواع گوشی ، تبلت و کامپیوتر 39000 تومان خرید آنلاین
مشخصات سرویس : تک کاربره - سازگار با اندروید و اپل و ویندوز فون - دسترسی به کلیه سایت ها و اپلیکیشن ها - بدون محدودیت حجمی - پشتیبانی 24 ساعته

سرویس کر‌‌‌‌یو

یک ماهه

مناسب کامپیوتر 5000 تومان خرید آنلاین

دو ماهه

مناسب کامپیوتر 5000 تومان خرید آنلاین

سه ماهه

مناسب کامپیوتر 7.000 تومان خرید آنلاین

شش ماهه

مناسب کامپیوتر 10.000 تومان خرید آنلاین

یکــــساله

مناسب کامپیوتر 20.000 تومان خرید آنلاین
مشخصات سرویس : تک کاربره - سازگار با ویندوز و لینوکس - دسترسی به کلیه سایت ها و اپلیکیشن ها - پشتیبانی 24 ساعته

سرویس کر‌‌‌یو

یک ماهه

مناسب کامپیوتر 5000 تومان خرید آنلاین

دو ماهه

مناسب کامپیوتر 5000 تومان خرید آنلاین

سه ماهه

مناسب کامپیوتر 7.000 تومان خرید آنلاین

شش ماهه

مناسب کامپیوتر 10.000 تومان خرید آنلاین

یکــــساله

مناسب کامپیوتر 20.000 تومان خرید آنلاین
مشخصات سرویس : تک کاربره - سازگار با ویندوز و لینوکس - دسترسی به کلیه سایت ها و اپلیکیشن ها - پشتیبانی 24 ساعته

سرویس کر‌‌‌یو

یک ماهه

مناسب کامپیوتر 5000 تومان خرید آنلاین

دو ماهه

مناسب کامپیوتر 5000 تومان خرید آنلاین

سه ماهه

مناسب کامپیوتر 7.000 تومان خرید آنلاین

شش ماهه

مناسب کامپیوتر 10.000 تومان خرید آنلاین

یکــــساله

مناسب کامپیوتر 20.000 تومان خرید آنلاین
مشخصات سرویس : تک کاربره - سازگار با ویندوز و لینوکس - دسترسی به کلیه سایت ها و اپلیکیشن ها - پشتیبانی 24 ساعته